Photonem indukovaná produkce dibozonů na LHC

  • Vedoucí práce / Supervisor: Mgr. Oldřich Kepka, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: Fyzikální ústav, AV ČR
  • Kontakt / Contact: oldrich.kepka@cern.ch
Název anglicky / Title English: Photon-induced diboson production at the LHC
Osnova / Outline: 

LHC lze efektivně využít jako foton-fotonový srážeč. Studiem produkce WW, ZZ nebo dvou fotonů v těchto vzácných fotonem indukovaných procesech lze dosáhnout velmi přesného určení vazbových konstant interakce intermediálních bozonů. Jde zejména o kvartické vazby charakterizující interakce čtyř intermediálních bozonů, jež zatím nejsou v rámci standardního modelu prozkoumány s adekvátní přesností, a jejich měření může odhalit náznak nové fyziky. Data nabraná detektorem ATLAS z Run2 (2015-2018) umožní výrazným způsobem zpřesnit naši znalost těchto vazeb.

Kandidát/kandidátka se zapojí do skupiny na fyzikálním ústavu pracující v současné době na měření produkce WW, do něhož by měl přspět jako hlavní analyzátor. Jeho/jejím úkolem bude změřit diferenciální účinné průřezy, provést opravu dat o vliv detektoru (unfolding) a zabývat se interpretací měření v rámci tzv. Effective-Field-Theories (EFT), modelů nové fyziky. K exktrakci přesných limitů na anomální vazby bude potřeba do fitování zahrnout i další měření (například H->WW, produkce Higgsova bozonu rozpadajícího se na dva bozony W) a tedy vyvinout fitovací framework (v rámci RooStat,HistFactory), který toto umožní. Téma je možné podle potřeby rozšířit i na další finalní stavy (ZZ, gamma gamma).

Literatura / reference: 

Nechanský F., Exclusive photon-induced production at the LHC accelerator, diplomová práce CVUT, https://physics.fjfi.cvut.cz/publications/ejcf/dp_ejcf_17_nechansky.pdf 
ATLAS Collaboration, https://arxiv.org/abs/1607.03745
ATLAS Collaboration, https://arxiv.org/abs/1904.03536