Studium na katedře fyziky

Katedra fyziky zajišťuje základní kurz fyziky bakalářského a magisterského studia. Kurz zahrnuje základy mechaniky, elektřiny a magnetismu, termodynamiky a statistické fyziky, vlnění, optiky a atomové fyziky. Dále katedra zajišťuje výuku partií fyziky navazujících na základní kurz. Jsou to: experimentální fyzika a fyzikální praktikum, teoretická fyzika klasická a kvantová, jaderná fyzika, fyzika elementárních částic, fyzika plazmatu a další speciální přednášky podle potřeb kateder. Fyzikální vědomosti a poznatky získané v průběhu studia v základním kurzu jsou nezbytné pro další studium na specializovaných katedrách, kde jsou studenti připravováni pro zvolenou specializaci.

Katedra připravuje studenty ve čtyřech bakalářských a magisterských programech. Bakalářské programy jsou: matematické inženýrství, jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fuze a kvantové technologie. Na všechny jmenované programy navazují magisterské studijní programy.

Rozcestník:

Studijní program: Jaderná a částicová fyzika (JČF)

Studijní program Jaderná a částicová fyzika na katedře fyziky vychovává odborníky v široké oblasti od návrhu detektorů a hardware, přes simulace, analýzu dat, vývoj řídícího software až po teoretické předpovědi. Absolventi najdou uplatnění především v základním výzkumu v českých i zahraničních institucích a laboratořích, ale i v komerčním výzkumu a vývoji, IT průmyslu, zdravotnickém průmyslu i v jiných oblastech. V rámci programu se lze specializovat na teoretickou, experimentální a instrumentální větev.

V rámci Jaderné a částicové fyziky nabízíme strukturované studium:

 • Bakalářské studium (3 roky) zakončené bakalářským titulem Bc.
 • Navazující magisterské studium (2 roky) zakončené magisterským titulem Ing. 
 • Doktorské studium (4 roky) zakončené doktorským titulem Ph.D.

Více informací o JČF

  

Studijní program: Matematické inženýrství - Specializace Matematická fyzika (MF)

Studium Matematické fyziky je orientováno na pokročilé partie moderní matematické fyziky a aplikované matematiky. Toto studium vede své absolventy k použití nabytých znalostí v rozvoji teoretické fyziky, zejména se zaměřením na matematicky rigorózní postupy a metody, dále pak v teoretické analýze a popisu fyzikálních modelů pro experimentálněji zaměřené fyzikální obory, v přírodovědné a inženýrské praxi, a to i spoužitím moderní výpočetní techniky. 

V rámci Matematické fyziky nabízíme strukturované studium:

 • Bakalářské studium (3 roky) zakončené bakalářským titulem Bc.
 • Navazující magisterské studium (2 roky) zakončené magisterským titulem Ing.
 • Doktorské studium (4 roky) zakončené doktorským titulem Ph.D.

Více informací o MF

 

Studijní program: Fyzikální inženýrství - specializace Fyzika plazmatu a termojaderné fúze (FPTF)

Studium programu Fyzika plazmatu a termojaderné fúze má mezioborovou povahu a je orientován na pokročilé partie fyziky plazmatu a s tím související plazmatické technologie s akcentem na zvládnutí řízené termojaderné fúze pro budoucí energetické potřeby lidstva. Výchova studentů v tomto zaměření je orientována na vybavení širokými matematicko-fyzikálními vědomostmi, které budou absolventi schopni aplikovat při řešení technických, technologických, výzkumných a vědeckých problémů spojených s problematikou aplikovaných disciplín fyziky a techniky plazmatu se zvláštním důrazem na problematiku termojadernéfúze na národní i mezinárodní úrovni.

 V rámci Fyziky a techniky termojaderné fúze nabízíme strukturované studium:

 • Bakalářské studium (3 roky) zakončené bakalářským titulem Bc.
 • Navazující magisterské studium (2 roky) zakončené magisterským titulem Ing.
 • Doktorské studium (4 roky) zakončené doktorským titulem Ph.D.

Více informací o FPTF

 

Studijní program: Kvantové technologie (QT)

Kvantové technologie je multidisciplinární studijní program, který cílí na výchovu špičkových odborníků v oblastech kvantové informace a komunikace, kvantové optiky, fyziky a techniky laserů, pevných látek a nanomateriálů, kteří se zapojí do výzkumu a vědecko-technické praxe. Hlavní část studia se soustředí na pokročilé oblasti kvantové fyziky a jejich aplikace ve fyzice pevných látek, interakce světla s hmotou nebo v kvantové informatice. Během studia jsou studenti vedeni k samostatnému analytickému myšlení a ke schopnosti uplatňovat osvojené metody v řadě oblastí fyziky a jejích technologických aplikací. Velký důraz je kladen na přípravu studenta na samostatnou výzkumnou práci.

 V rámci oboru Kvantové technologie nabízíme strukturované studium:

 • Bakalářské studium (3 roky) zakončené bakalářským titulem Bc.
 • Navazující magisterské studium (2 roky) zakončené magisterským titulem Ing.
 • Doktorské studium (4 roky) zakončené doktorským titulem Ph.D.

Více informací o QT