Studium exkluzivních procesů na LHC

  • Vedoucí práce / Supervisor: Mgr. Marek Taševský, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: Fyzikální ústav AV ČR
  • Kontakt / Contact: tasevsky@fzu.cz
Název anglicky / Title English: Study of exclusive processes at LHC
Osnova / Outline: 

Výhodou exkluzivních procesů je jejich jednoduchá experimentální signatura, spočívající v hledání prázdné oblasti kolem centrálního produkčního vrcholu a detekce neporušeného protonu ve speciálních dopředných detektorech. Koncový stav je pak dále doplněn o systém zadetekovaný v centrálním detektoru. Teoreticky velmi zajímavými jsou procesy tvorby jetů, či Higgsova bosonu nebo kandidátů Temné hmoty. Cílem práce je hledání systému dijetů (případně dileptonů jakožto kandidáta na Temnou hmotu) v takovýchto procesech s pomocí dat experimentu ATLAS na urychlovači LHC v CERN, kde oba srážející se protony jsou zadetekovány v dopředném detektoru AFP. Součástí práce je také aktivní zapojení studenta do fenomenologických studií (například vývoj generátoru umělých případů) ve spolupráci s významnými teoretiky. Předpokládají se krátkodobé i dlouhodobé pobyty v CERN, či ve spolupracujících institucích a prezentace vlastních výsledků
na mezinárodních konferencích.

Osnova:
1. V rámci kvalifikačního úkolu přispět k pochopení detektoru dopředných protonů AFP v experimentu ATLAS 
2. Seznámit se se softwarovým rámcem v kolaboraci ATLAS pro práci na datech nabraných detektorem AFP a zapojit se do aktivit české skupiny
v pracovní skupině ALFA-AFP diffraction v experimentu ATLAS. 
3. Seznámit se s výpočetním systémem GRID a aktivně jej používat.
4. Dovést experimentální studii do úplné publikace za kolaboraci ATLAS
5. Zúčastnit se fenomenologických studií souvisejících s tématem exkluzivních procesů vedoucích k samostatným publikacím

Literatura / reference: 

[1] M. Diehl a M. Arneodo, Diffraction for non-believers, arXiv: hep-ph/0511047.
[2] L. Harland-Lang et al., Central exclusive production within the Durham model: a review, Int.J.Mod.Phys. A29 (2014) 1430031.
[3] CMS Collab., Observation of proton-tagged, central (semi)exclusive production of high-mass lepton pairs in pp collisions at 13 TeV 
with the CMS-TOTEM precision proton spectrometer, JHEP 1807 (2018) 153.
[4] I. Helenius, J. R. Christiansen and C. O. Rasmussen: Recent PYTHA 8 developments: Hard diffraction, Colour reconnection and gamma-gamma collisions, arXiv:1604.07996 [hep-ph].
[5] L. Adamczyk et al.: Technical design report for the ATLAS Forward proton detector, 2015, ATLAS-TDR-024-2015.