Zkoumání vlastností bosonu W na hadronových srážečích

  • Vedoucí práce / Supervisor: RNDr. Pavel Staroba, CSc.
  • Pracoviště / Workplace: Fyzikální Ústav, AV ČR
  • Kontakt / Contact: staroba@fzu.cz
Název anglicky / Title English: Investigation of W boson properties at Hadron Colliders
 
Osnova / Outline: 

Nabité bosony W+ a W- jsou spolu s neutrálním Z bosonem nositeli slabé interakce. Na rozdíl od Z bosonu však mohly být doposud zkoumány jen v hadron-hadronových srážkach. Jejich hmotnost a rozpadová šířka jsou v rámci standardního modelu určeny jeho parametry, měřením těchto veličin je tedy možné určovat jejich hodnoty. Měřením účinných průřezů jejich produkce lze zkoumat strukturu hadronů. Jsou též měřeny jejich vazbové konstanty interakce s elementárními částicemi. Případná odchylka od hodnot předpovězených standardním modelem by byla jednoznačným signálem nové fyziky. V rešeršní části práce se autor na přiměřené úrovni seznámí se základy standardního modelu a shrne hlavní výsledky měření vlastností a účinneho průřezu W bosonu v experimentech na urychlovačích Super Proton Synchrotron a Large Hadron Collider v CERN a Tevatron v laboratoři Fermilab. Obsahem zbývající části práce bude vytvoření rozdělení základních kinematických veličin W bosonů vznikajících v interakcích proton-proton. K tomu budou požity simulované interakce i reálná data kolaborace ATLAS z Runu 1 (rok 2012, těžišťová energie 8 TeV).

Literatura / reference: 

1) The 2016 European School of High-Energy Physics http://physicschool.web.cern.ch/PhysicSchool/ESHEP/ESHEP2016/programme.html 

2) K. A. Olive et al. (Particle Data Group), Chin. Phys. C, 2014, 38(9):090001

3) Martinus Veltman, Diagrammatica, Cambridge University Press 1994

4) J.F. Owens, Rev. Of Mod. Phys., Vol. 59, No. 2 (1987)

5) Publikace kolaborací UA1, UA2, CDF, D0, CMS a D0 vybrané z citací odkazu 2)