Mechanika materiálů

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám bakalářského studia

Obor: Fyzika plazmatu a termojaderné fúze

Předmět: Mechanika materiálů

Předměty vztahující se k okruhům:

  • 14TEM Technická mechanika
  • 14DYLS Dynamika lineárních soustav
  • 14EME1 Elastomechanika 1
  • 14FKO Fyzika kovů
  • 14ZZKS Zkoušení a zpracování kovů a slitin
 
1. Odvození fázových diagramů, základní typy fázových diagramů.
2. Krystalizace binární slitiny, segregace, růst dendritů.
3. Mikrostruktura materiálů, poruchy krystalové mříže, difúze v kovech a slitinách.
4. Mechanismy plastické deformace, deformační zpevnění, křivka zpevnění
monokrystalů, zpevňovací křivky polykrystalů.
5. Fázový diagram železo-uhlík, diagramy rozpadu austenitu.
6. Transformace v pevné fázi – precipitace, martenzitická a bainitická přeměna.
7. Statické a dynamické odpevňovací procesy – zotavení a rekrystalizace.
8. Rovnováha útvarů vázaných, vnitřní statické účinky.
9. Staticky určité kloubové soustavy.
10. Pasivní odpory – statika se třením.
11. Sestavování pohybových rovnic mechanické soustavy.
12. Vlastní a vynucené kmitání mechanických systémů s jedním stupněm volnosti.
13. Vlastní a vynucené kmitání mechanických systémů se dvěma stupni volnosti.
14. Klasická úloha pružnosti (základní rovnice, okrajové podmínky).
15. Prostý rovinný a prostorový ohyb prutu.
16. Volný elastický krut prizmatického prutu kruhového i nekruhového průřezu.
17. Statická zkouška tahem.
18. Zkoušky tvrdosti.
19. Zkouška rázem v ohybu.