Aplikovaná fyzika

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám bakalářského studia

Obor: Fyzika plazmatu a termojaderné fúze

Předmět: Aplikovaná fyzika

Předměty vztahující se k okruhům:

  • 02MECH Mechanika
  • 02ELMA Elektřina a magnetismus
  • 02TER Termika a molekulová fyzika
  • 02VOAF Vlnění, optika a atomová fyzika
  • 02TSFA Termodynamika a statistická fyzika
1. Dynamika pohybu hmotného bodu
-Newtonovy pohybové zákony, Newtonův gravitační zákon, Galileiho princip relativity, jednorozměrný pohyb, lineární harmonický oscilátor, matematické kyvadlo
 
2. Mechanika soustavy částic
-věty impulsové, zákony zachování, Königova věta, úloha dvou těles, Keplerova úloha
 
3. Speciální teorie relativity
-postuláty STR, Lorentzovy transformace, kontrakce délek, dilatace času, vlastní čas, interval, skládání rychlostí, Minkowského prostoročas, relativistická energie a hybnost
 
4. Maxwellovy rovnice
-integrální a diferenciální tvar Maxwelových rovnic ve vakuu a v látkovém prostředí, zákony Gaussův, Ampérův a Faradayův, vektorový a skalární potenciál, Lorentzova síla
 
5. Elektrostatické a stacionární magnetické pole
-Coulombův zákon, intenzita elektrostatického pole, energie soustavy nábojů, elektrostatický potenciál, multipólový rozvoj, elektrický dipól, vektor polarizace, magnetický dipól, vektor magnetizace, Biotův Savartův zákon
 
6. Vlny v disperzním a nedisperzním prostředí
-stojaté a postupné vlny, energie vlnění a hustota toku energie na struně, vlnová rovnice, disperzní vztah, vlnový balík a Fourierova transformace, grupová a fázová rychlost, rovnice sférické a rovinné vlny
 
7. Elektromagnetické vlny
-rovinná elektromagnetická vlna, hustota energie, Poyntingův vektor, intenzita, polarizace, interference a difrakce
 
8. Atomová fyzika
-záření absolutně černého tělesa, Planckova hypotéza, fotoefekt, de Broglieho hypotéza
 
9. Termodynamika
-principy termodynamiky, Maxwellovy vztahy a termodynamické potenciály, entropie, ideální plyn a jeho vlastnosti, termodynamická rovnováha
 
10. Statistická fyzika
-nejpravděpodobnější rozdělení, Maxwellovo rozdělení rychlostí, kanonický a grandkanonický soubor, partiční suma, ekvipartiční teorém