web JCF

web MF 2

web FPTF

web QT 2

Spintronika v materiálech s nekonvenčním magnetickým uspořádáním

  • Vedoucí práce / Supervisor: Ing. Jakub Železný, PhD.
  • Pracoviště / Workplace: Fyzikální ústav AV ČR, Oddělení spintroniky a nanoelektroniky
  • Kontakt / Contact: zeleznyj@fzu.cz
Název anglicky / Title English: Spintronics in materials with unconventional magnetic orders
 
Osnova / Outline: 

Spintronika je obor fyziky kondenzovaných látek zabývající se transportními jevy, při kterých hraje důležitou roli spin elektronu a využitím těchto jevů v mikro- a opto-elektronických součástkách. V minulosti se spintronika studovala hlavně ve ferromagnetických materiálech, nicméně v nedávné době se pozornost zaměřila také na materiály s antiferromagnetickým nebo jiným nekonvenčním magnetickým uspořádáním. Takové materiály by mohly v budoucnu vylepšit fungováni spintronických součástek nebo umožnit nové funkcionality. Vlastnosti materiálů s nekonvenčním magnetickým uspořádáním jsou ale mnohem méně prozkoumané než vlastnosti ferromagnetických materiálů. Předmětem této práce je teoretické studium spintronických jevů v materiálech s nekonvenčním, zejména antiferromagnetickým, magnetickým uspořádáním. Práce bude zahrnovat výpočty vlastností různých materiálů pomocí Density functional theory a výpočty transportních vlastností, založené převážně na různých metodách teorie lineární odezvy. Práce bude také zahrnovat vývoj nových počítačových programů. Hlavním cílem práce je pochopit vzájemné interakce mezi elektrickými proudy a magnetickými uspořádáními, a to zejména v kontextu využití elektrických proudů pro detekci a manipulaci magnetického uspořádání.

Literatura / reference: 

[1] C. Chappert, A. Fert, and F. N. Van Dau, Nature Materials 6, 813 EP - (2007)
[2] J. Železný, H. Gao, K. Výborný et al., Phys. Rev. Lett. 113, 157201 (2014)
[3] P. Wadley, B. Howells, J. Železný et al., Science 351, 587–590 (2016)
[4] T. Jungwirth, J. Sinova, A. Manchon et al., Nature Physics 14, 200–203 (2018)