Photonem indukovaná produkce dibozonů na LHC

  • Vedoucí práce / Supervisor: Mgr. Oldřich Kepka, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: Fyzikální ústav, AV ČR
  • Kontakt / Contact: oldrich.kepka@cern.ch
Název anglicky / Title English: Photon-induced diboson production at the LHC
 
Osnova / Outline: 

LHC lze efektivně využít jako foton-fotonový srážeč. Studiem produkce WW nebo dvou fotonů v těchto vzácných fotonem indukovaných procesech lze dosáhnout velmi přesného určení vazbových konstant interakce intermedialních bozonů. Jde zejména o kvartické vazby charakterizující interakce čtyř intermediálních bozonů, jež zatím nejsou v rámci standardního modelu prozkoumány s adekvátní přesností, a jejich měření může odhalit náznak nové fyziky. Data nabraná detektorem ATLAS z Run2 (2015-2018) umožní výrazným způsobem zpřesnit naši znalost těchto vazeb.

Téma je k dispozici jako bakalářská i diplomová práce. V projektu je možné zdůraznit experimentální práci, či ho koncipovat více teoretičťeji.
1) experimentální zaměření - analýza realných dat experimentu ATLAS s příspěvky do pracovní skupiny v CERN
2) teoretičtější zaměření - studium charakteru fotonových procesů v různých monte-carlo generátorech, vývoj simulace fotonem indukovaných interakcí v generátoru Herwig7

K práci bude student/ka používat linux, software pro zpracování dat ROOT a programovat zejména v c++, ale i bash/pythonu. Znalosti nejsou požadovné, ale předpokladá se, že si je student pod příslušným vedením rychle osvojí. Student/ka bude výsledky své práce prezentovat na mítinku pracovní skupiny v CERN.

Literatura / reference: 

Nechanský F., Exclusive photon-induced production at the LHC accelerator, diplomová práce CVUT, https://physics.fjfi.cvut.cz/publications/ejcf/dp_ejcf_17_nechansky.pdf 
ATLAS Collaboration, https://arxiv.org/abs/1607.03745
ATLAS Collaboration, https://arxiv.org/abs/1904.03536