Vlastnosti kvantových procházek

  • Vedoucí práce / Supervisor: Ing. Martin Štefaňák, PhD.
  • Pracoviště / Workplace: KF B-219
  • Kontakt / Contact: martin.stefanak@fjfi.cvut.cz
Název anglicky / Title English: Properties of Quantum Walks
 
Osnova / Outline: 

Kvantové procházky popisují šíření kvantové částice na grafu nebo mřížce. Na rozdíl od klasické náhodné procházky, kde je pohyb částice náhodný, se kvantová procházka vyvíjí v koherentní superpozici možných stavů. Cílem práce bude zkoumat asymptotické vlastnosti kvantových procházek s jednou i více částicemi. Důraz bude kladen zejména na určení tvaru limitního pravděpodobnostního rozdělení v závislosti na dynamice kvantové procházky a počátečních podmínkách. Dále se bude zkoumat vliv interakce s okolím, dekoherence, statického nebo dynamického šumu a perkolace. V případě procházek s více částicemi se zaměříme rovněž na roli bosonové a fermionové statistiky a interakce mezi částicemi.

Literatura / reference: 
  • D. Reitzner, D. Nagaj, V. Bužek, Quantum walks, Acta Physica Slovaca 61, 603-725 (2011)
  • A. Ahlbrecht, V.B. Scholz, and A.H. Werner, Disordered quantum walks in one lattice dimension, J. Math. Phys. 52, 102201 (2011)
  • B. Kollár, T. Kiss, J. Novotný, I. Jex, Asymptotic dynamics of coined quantum walks on percolation graphs, Phys. Rev. Lett. 108, 230505 (2012)