(2022) Studium ubíhajících elektronů na tokamaku GOLEM

  • Vedoucí práce / Supervisor: RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: Tokamak GOLEM
  • Kontakt / Contact: mlynar@ipp.cas.cz

Osnova:

Práce bude zaměřena na pokročilé studium jevu ubíhání elektronů [1] na tokamaku GOLEM, a naváže tak na předchozí výzkum v rámci projektu CAAS [2]. Práce doktoranda se zaměří integraci dalších diagnostických měření do řady diagnostik, které se v současné době při studiu RE používají. Hlavními cíli práce bude

  • Provést rešerši na téma diagnostických metod měření ubíhajících elektronů na tokamacích a na téma tzv. integrované analýzy dat [3].
  • Již v počátečním období řešení disertační práce se zúčastnit rutinních měření ubíhajících elektronů na tokamaku GOLEM a provést kritickou analýzu (například s využitím syntetických dat) jejich přesnosti a relevance pro dané zařízení.
  • Integrovat, případně navrhnout další vhodná měření ubíhajících elektronů tak, aby získaná data byla pokud možno komplementární (například ECE radiometrii, maticové kamery, kalorimetrii nebo měření Čerenkovova záření). S co nejširším souborem měření navrhnout a realizovat odpovídající experimentální kampaň pro tokamak GOLEM.
  • Analyzovat data, dle možností obhájit i fyzikální interpretaci výsledků. Jako alternativu k interpretaci dat navrhnout na základě dostupných dat požadavky na navazující fyzikální modelování procesů souvisejících se vznikem ubíhajících elektronů na tokamaku GOLEM, s jejich udržením v daném magnetickém poli, a s jejich ztrátami. Diskutovat potenciál Integrované analýzy dat ve vztahu k provedenému výzkumu.

 

Literatura:

[1] Ficker O. et al. Runaway electron beam stability and decay in COMPASS 2019 Nucl. Fusion 59 096036

[2] Cerovsky J. et al 2022 JINST 17 C01033

[3] Tomeš M. et al. Feasibility study and CXRS synthetic diagnostic model for COMPASS upgrade based on Cherab and Raysect framework. Fusion Engineering and Design, 170, p.112498.