(2022) Rentgenové fázové kontrastní zobrazování plazmatu

Rentgenové fázové kontrastní zobrazování je mnohonásobně citlivější k zachycení variací hustoty prostředí, kterým záření prochází než rentgenová absorpční radiografie. Toto je zásadně výhodné pro zobrazování málo absorbujících látek, či látek s malým protonovým číslem či ostré hustotní gradienty v látce vystavené extrémním podmínkám (vysokým tlakům a teplotám). Rentgenové fázové kontrastní zobrazování využívá téměř bodové zdroje širokospektrálního rentgenového záření a je využíváno zpravidla pro zobrazování měkkých tkání biologických vzorků, které je nedosažitelné rentgenovou absorpcí. Díky výše zmíněným vlastnostem můžeme fázové kontrastní zobrazování také využít ve fyzice plazmatu či laboratorní astrofyzice. Jelikož je rentgenové záření nejčastěji produkování v subpikosekundových či femtosekundových impulzech, je možné jeho pomocí studovat velmi rychlé jevy jako je vývoj čela rázové vlny či hydrodynamické nestability (Rayleighova-Taylorova, Kelvinova-Helmholtzova apod.), které se objevují jak ve fúzním plazmatu při stlačování palivové peletky, tak při interakci zbytků supernovy s okolním plynem a prachem.

Cílem práce je studium vlastností extrémních stavů hmoty pomocí rentgenového fázového zobrazování. Student/ka se seznámí s fyzikou plazmatu a warm dense matter, metodami rentgenového fázového kontrastního zobrazování, zdroji ultrakrátkých rentgenových impulzů. Téma práce je dostatečně široké, a tak umožňuje případné pokračování na výzkumném úkolu i diplomové práci. Naše skupina v rámci evropských aktivit EuroFusion spolupracuje s předními laboratořemi ve Francii, Německu, Velké Británii a Itálii.

  • Vedoucí práce / Supervisor: Ing. Michaela Kozlová, Ph.D. (ÚFP AV ČR)
  • Konzultant: Ing. Miroslav Krůs, Ph.D. (ÚFP AV ČR, FJFI)
  • Pracoviště / Workplace: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i./Výzkumné centrum PALS
  • Kontakt / Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.