Neaditivní entropie a bezškálové sítě ve fyzice vysokých energií

  • Vedoucí práce / Supervisor: doc. Michal Šumbera, CSc., DSc.
  • Pracoviště / Workplace: ÚJF AVČR a KF FJFI ČVUT
  • Kontakt / Contact: sumbera@ujf.cas.cz
Název anglicky / Title English: Non-additive entropies and scale-free networks in high energy physics
Osnova / Outline: 

The aim of the proposed work is to study the self-similarity in the multiple production of particles and the influence of quantization of interacting fields on the dynamic development of hot and dense systems created in collisions of hadrons and nuclei at high energies. The approach is based on the use of the non-extensive nature of particle spectra observed in experiments in high energy physics, which are related to the fractal dynamics of particle production. The analytical method of studying spectra will later be supplemented by using the method of scale-free networks. The project fits into the theme of describing the strong interaction in the non-perturbative regime.. Cílem navrhované práce je studium sebepodobnosti při násobné produkci částic a vlivu kvantování interagujících polí na dynamický vývoj horkého a hustého systému vytvořeného při srážkách hadronů a jader při vysokých energiích. Přístup je založen na využití neextenzivního charakteru částicových spekter pozorovaných v experimentech fyziky vysokých energií, které souvisejí s fraktální dynamikou produkce částic. Analytická metoda studia spekter bude později doplněna využitím metody bezškálových sítí. Projekt zapadá do tematiky popisu silné interakce v neporuchovaném stavu režim.

Literatura / reference: 

C.Tsallis: An introduction to nonadditive entropies and a thermostatistical approach to inanimate and living matter, e-Print: 1403.5425 [cond-mat.stat-mech]. C.Y . Wong, G.Wilk, L. J. L. Cirto and C.Tsallis: From QCD-based hard-scattering to nonextensive statistical mechanical descriptions of transverse momentum spectra in high-energy pp and $p\bar p$ collisions, Phys. Rev. D91, no.11, 114027 (2015). R. M. de Oliveira, Samuraí Brito, L. R. da Silva, and Constantino Tsallis: Connecting complex networks to nonadditive entropies. Scientific Reports, 11, 2021. I. Zborovský and M.V. Tokarev: Generalized Z-scaling in proton-proton collisions at high energies, Phys. Rev. D75, 094008 (2007). M. V. Tokarev, A. O. Kechechyan and I. Zborovský: Self-Similarity of Negative Particle Production in Au + Au Collisions at STAR, Phys. Part. Nucl. Lett. 16, no.5, 508-513 (2019).