(2021) Modelování interakce plazmového jetu s roztokem NaCl

  • Vedoucí práce / Supervisor: Ing. Vít Jirásek, PhD.
  • Pracoviště / Workplace: Ústav fyziky plazmatu v.v.i., odd. Impulsních plazmových systémů
  • Kontakt / Contact: jirasek@ipp.cas.cz

Osnova / Outline: 

Námětem práce je studium interakce atmosférického plazmového jetu s roztokem NaCl. Při styku plynového výstupu z jetu s roztokem dochází k reakci mezi atomárním kyslíkem a chloridovými ionty, což vede k tvorbě chlornanu, případně singletového kyslíku. Náplní práce je CFD modelování proudění s reakcemi v plynné i kapalné fázi v prostředí SW Comsol Multiphysics. Uchazeč bude rozšiřovat existující model a provádět simulace s cílem nastavit neznámé rychlostní konstanty ke shodě s experimentem a predikovat výsledky pro parametry mimo dosavadní experimentální studium. Výpočetní server i SW jsou k dispozici na pracovišti školitele.