(2021) Detekce záření X produkovaného uniklými (nespoutanými, "runaway") elektrony na tokamaku Golem prostřednictvím polovodičových pixelových detektorů

 • Vedoucí práce / Supervisor: Ing. Vladimír Linhart, Ph.D.
 • Pracoviště / Workplace: FJFI
 • Kontakt / Contact: vladimir.linhart@fjfi.cvut.cz
Osnova / Outline: 

Tokamak je zařízení pro studium plazmatu. Plazma je takové skupenství látky, ve kterém její atomy jsou ionizovány. Plazma tedy obsahuje volné elektrony a ionty. Elektrony mohou být za vhodných podmínek v tokamaku urychlovány po kruhových drahách, a to až na energii několik MeV. Odstředivá síla by měla být vykompenzována Lorentzovou silou magnetického pole. Za jistých podmínek se však stane, že část elektronů se nějakým způsobem uvolní a narazí na stěnu tokamaku. Tím vytvoří tvrdé záření X (o energiích až několik MeV). Tento jev je nežádoucí a proto je zde požadavek na studium vlastností takto uniklých elektronů s cílem zjistit příčinu jejich nespoutanosti.

Bakalářská práce navazuje na samostatné práce Štěpána Malece, který na tokamaku GOLEM připravil a dále vyvíjí měřicí systémy založené na pixelových detektorech. Tyto systémy slouží k registraci tvrdého záření X a slouží ke studiu nespoutaných elektronů. Tyto detektory jsou spouštěny signálem, který je společný i pro všechny ostatní detektory. To umožňuje srovnávat signály ze dvou a více detektorů. Cílem práce je srovnáním signálů ze dvou a více detektorů nalézt systematicky se vyskytující jevy, které pomohou k pochopení charakteru detekovaného záření.

Zadání:

 1. Seznamte se s tokamakem Golem a nastudujte základní informace o tokamacích.
 2. Nalezněte odborné publikace shrnující poznatky o „run-away“ elektronech a pokuste se systematizovat tyto poznatky.
 3. Proveďte rešerši odborných publikací popisujících vývoj a užití polovodičových pixelových detektorů pro registraci ionizujícího záření vznikající na tokamacích.
 4. Seznamte se s detektory ionizujícího záření instalovaných na tokamaku GOLEM a naučte se s nimi měřit.
 5. Proveďte vhodná měření a výsledky statisticky analyzujte.
 6. Diskutujte zjištěná fakta s odborníky.
Literatura / reference: 
 1. J.E. Jaspers: „Relativisitc Runaway Electrons in Tokamak Plasmas“, Disertační práce, ISBN 90-386-0474-2, Technische Universiteit Eindhoven, 1995.
 2. GERNDT, J., PRŮŠA, P.: „Detektory ionizujícího záření“, ČVUT, 2011.
 3. F. Knoll: „Radiation Detection and Measurement“, John Wiley & Sons, Inc., 2000.
 4. Boris N. Breizman, et al: „Physics of runaway electrons in tokamaks“, 2019 Nucl. Fusion 59, 083001