Charakterizace atmosférických podmínek v lokalitách budoucí observatoře Čerenkov Telescope Array

  • Vedoucí práce / Supervisor: Ing. Mgr. Jakub Juryšek, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: FZU AV ČR
  • Kontakt / Contact: jurysek@fzu.cz

Čerenkov Telescope Array (CTA) bude největší světovou pozemní gama observatoří, využívající nepřímou detekci kosmických gama fotonů měřením čerenkovského záření sekundárnách částic, které vnikají při interakcích primárních gama fotonů s jádry atomů v zemské atmosféře. CTA bude nejcitlivější na gama fotony v rozpětí energií 20 GeV - 300 TeV, a v tomto rozsahu svou citlivostí řádově překoná všechny stávající čerenkovské observatoře. Pro dosažení celooblohového pokrytí a co největší citlivosti, bude observatoř sestávat z několika desítek teleskopů, umístěných ve dvou lokalitách - Na ostrově La Palma (CTA-N) a v čilské poušti Atacama (CTA-S). Určení energie a toku primárnách gama fotonů čerenkovskými teleskopy závisí na přesné znalosti optických vlastností atmosféry. Z toho důvodu bude atmosférický monitoring nejen nezbytnou součástí budoucí observatoře, ale již nyní je nezbytné v obou lokalitách budoucí observatoře studovat atmosférické podmínky a jejich dlouhodobé změny. Fyzikální Ústav AV ČR v současné době provozuje v obou CTA lokalitách přesné fotometry, které měřením měsíčního svitu a srovnáním naměřených hodnot s modelem umožňují určit optickou tloušťku atmosféry a koncentraci atmosférických aerosolů na několika vlnových délkách. Tato metoda je však stále ve vývoji a trpí systematickými nejistotami převážně v důsledku nepřesnosti modelů měsíčního svitu. Cílem práce bude vývoj metod spolehlivé kalibrace fotometru za pomocí srovnání naměřených dat s ostatními zařízeními pro monitorování stavu atmosféry, které jsou taktéž umístěny v lokalitách budoucí observatoře.