Automatická diagnostika rentgenových impulzů generovaných v laserem buzeném plazmatu

  • Vedoucí práce / Supervisor: Ing. Tomáš Parkman, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: ELI Beamlines
  • Kontakt / Contact: tomas.parkman@eli-beams.eu

Osnova/Outline:

Laserem buzené plazmatické zdroje tvrdého rentgenového záření s délkou pulzu v řádu několika set femtosekund mají uplatnění např. v ultra-rychlých rentgenových difrakčních experimentech. Plazma je generováno interakcí krátkopulzního (fs) laserového svazku s terčem o vysoké hustotě – prvek s vysokým protonovým číslem – obvykle kov. Zdroj v ELI Beamlines využívá jako terč měděnou pásku a generuje záření o energii 8 keV (K-alfa čára mědi). Cílem projektu je vytvoření programového vybavení (v prostředí LabVIEW/Matlab) pro ovladání experimentu a sběr dat z diagnostiky rentgenových impulzů. V tomto programovém modulu bude zahrnut systém pro nastavení osciloskopu a průběžné zobrazení naměřených dat včetně informací o počtu emitovaných fotonů a stabilitě jednotlivých rentgenových impulzů. Závěrem bude provedeno experimentální měření demonstrující použitelnost daného programového modulu.

Vedoucí: Ing. Tomáš Parkman, Ph.D. (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Konzultant: Ing. Jaroslav Nejdl, Ph.D. (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)