Kvantová optika

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Obor: Kvantové technologie

Předmět: Kvantová optika

Předměty vztahující se k okruhům:

 • 02KO1 Kvantová optika 1
 • 02KO2 Kvantová optika 2
 1. Přehled klasické optiky: odvození vlnové rovnice z Maxwellových rovnic, Helmholtzova rovnice, okrajové podmínky na rozhraní s vodičem, rovinná vlna, gaussovský svazek, vl- nový balík, kvádrová dutina

 2. Kvantizace elektromagnetického pole (diskrétní módová struktura): módové funkce, módový objem, použití principu korespondence k zavedení kvantových pozorovatel- ných stavového prostoru, kreační a anihilační operátory, polní kvadratury

 3. Spojité soustavy módů: spojitá varianta kanonických komutačních relací a Hamiltoni- ánu, módové kontinuum 1D a 3D volného prostoru, polarizace, přechod mezi hyb- nostní a souřadnicovou reprezentací

 4. Významné stavy optických módů: Fockovy stavy, koherentní stavy, stlačené stavy, ter- mální stavy, jedno- a vícemódově stlačené vakuum, rozklad jednotky do koherentních stavů, operace posunu a stlačování

 5. Koherence a interference: kvantový popis ideálního děliče svazku pro diskrétní a spoji- tou soustavu módů, kvantově optický popis Machova–Zehnderova interferometru, Hong–Ou–Mandelův jev

 6. Kvantová teorie koherence: korelační funkce, stupeň koherence 1. a 2. řádu, Hanbury Brownův–Twissův jev, Wienerova–Chinčinova věta, shlukování a antishlukování fotonů

 7. Měření kvantového světla: pozorovatelná intenzity pro vlnový svazek, hustota počtu fotonů v čase, měření počtu fotonů, současné jednofotonové detektory a jejich zá- kladní charakteristiky

 8. Homodynní detekce: popis interakce silného lokálního oscilátoru s měřeným polem, základní a osmiportová homodynní detekce, vliv vakuových vstupních módů

 9. Spinový moment hybnosti světla: polarizační stav jednoho fotonu jakožto dvouroz- měrný vnitřní stupeň volnosti, Poincarého sféra polarizačních stavů, polarizace jako no- sič kvantového bitu informace, optické prvky měnící polarizační stav

 10. Orbitální moment hybnosti světla: báze Laguerre–Gaussových módů, orbitální moment hybnosti jednotlivého fotonu, optické prvky měnící orbitální moment a konvertující mezi spinovým a orbitálním momentem

 11. Nelineární kvantová optika: nelineární závislost polarizace na intenzitě, fázový soulad, parametrické procesy druhého řádu, spontánní parametrická sestupná konverze ja- kožto stlačování, ohlášená generace fotonu, generace provázaných stavů

 12. Kvantová optika na fázovém prostoru: charakteristická funkce, kvazidistribuční stavové funkce, popis pozorovatelných veličin na fázovém prostoru, operace posunu, stlačo- vání, časového vývoje jako geometrické transformace fázového prostoru