Klasická fyzika

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám bakalářského studia

Obor: Kvantové technologie

Předmět: Klasická fyzika

Předměty vztahující se k okruhům:

  • 02MECH Mechanika
  • 02ELMA Elektřina a magnetismus
  • 02VOAF Vlnění, optika a atomová fyzika
  • 02TER Termika a molekulová fyzika
  • 02TSFA Termodynamika a statistická fyzika

1. Dynamika pohybu hmotného bodu
Newtonovy pohybové zákony; Newtonův gravitační zákon; Galileiho princip relativity; jednorozměrný pohyb; lineární harmonický oscilátor; matematické kyvadlo

2. Mechanika soustavy částic
věty impulsové; zákony zachování; Königova věta; úloha dvou těles; Keplerova úloha

3. Speciální teorie relativity
postuláty STR; Lorentzovy transformace; kontrakce délek; dilatace času; vlastní čas; interval; skládání rychlostí; Minkowského prostoročas; relativistická energie a hybnost

4. Maxwellovy rovnice
integrální a diferenciální tvar Maxwelových rovnic ve vakuu a v látkovém prostředí; zákony Gaussův, Ampérův a Faradayův; vektorový a skalární potenciál; Lorentzova síla

5. Elektrostatické a stacionární magnetické pole
Coulombův zákon; intenzita elektrostatického pole; energie soustavy nábojů; elektrostatický potenciál; multipólový rozvoj; elektrický dipól; vektor polarizace; magnetický dipól; vektor magnetizace; Biotův Savartův zákon

6. Vlny v disperzním a nedisperzním prostředí
stojaté a postupné vlny; energie vlnění a hustota toku energie na struně; vlnová rovnice; disperzní vztah; vlnový balík a Fourierova transformace; grupová a fázová rychlost; rovnice sférické a rovinné vlny

7. Elektromagnetické vlny
rovinná elektromagnetická vlna; hustota energie; Poyntingův vektor; intenzita; polarizace; interference a difrakce

8. Atomová fyzika
záření absolutně černého tělesa; Planckova hypotéza; fotoefekt; de Broglieho hypotéza

9. Termodynamika
principy termodynamiky; Maxwellovy vztahy a termodynamické potenciály; entropie; ideální plyn a jeho vlastnosti; termodynamická rovnováha

10. Statistická fyzika
nejpravděpodobnější rozdělení; Maxwellovo rozdělení rychlostí; kanonický a grandkanonický soubor; partiční suma; ekvipartiční teorém