Fyzika inerciální fúze

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám magisterského studia

Obor: Fyzika plazmatu a termojaderné fúze

Předmět: Fyzika inerciální fúze

Předměty vztahující se k okruhům:

 • 02FIF -Fyzika inerciální fúze
 • 12PICF -Vybrané partie z PICF
 1. Reakce jaderné syntézy, princip termojaderné fúze v porovnání s fúzí založenou na urychlování částic

 2. Porovnání magnetického a inerciálního udržení, ideální zápalná teplota

 3. Podmínky pro zapálení a vysoký zisk při inerciální fúzi, požadavky na výrobu energie

 4. Fáze průběhu inerciální fúze, sférická imploze, slupkové terče, výhody kryogenního terče

 5. Rozdíl mezi přímou a nepřímou fúzí, symetrie a stabilita, tvarovaný laserový puls

 6. Podmínky zapálení, izobarická konfigurace pro klasickou inerciální fúzi, izochorická konfigurace pro rychlé zapálení (fast ignition)

 7. Vliv optické tloušťky – objemové zapálení, energetický zisk

 8. Rovnice hydrodynamiky, Eulerovy rovnice, Lagrangeovy souřadnice

 9. Rázové vlny, rázová adiabata, slabé a silné rázové vlny

 10. Přenos energie, elektronová tepelná vodivost, radiační transport, difuzní aproximace

 11. Model sférické rakety pro urychlování terče při implozi

 12. Hydrodynamické nestability: Rayleigh-Taylorova (RTI), Ritchmyer-Meshkovova, Kelvin- Helmoltzova, stabilita rozhraní; RTI při ablaci a vliv hustotního gradient

 13. Absorpce laserového záření – hlavní mechanismus, koeficient absorpce, závislost na parametrech laseru

 14. Nestability při interakci laserového záření s plazmatem – místo vzniku nestabilit a jejich důsledek

 15. Absorpce energie iontů – závislost na parametrech, porovnání mechanismu absorpce s laserovým zářením

 16. Terče pro přímou a nepřímou fúzi, jejich fungování a výhody či nevýhody

 17. Koncepty pro zvýšení efektivity, rychlé zapálení (fast ignition), zapálení silnou rázovou vlnou (shock ignition)

 18. Princip laseru, specifika laserů pro inerciální fúzi