Aplikovaná fyzika

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám bakalářského studia

Obor: Fyzika plazmatu a termojaderné fúze

Předmět: Aplikovaná fyzika

Předměty vztahující se k okruhům:

 • 02MECH Mechanika
 • 02ELMA Elektřina a magnetismus
 • 02TER Termika a molekulová fyzika
 • 02VOAF Vlnění, optika a atomová fyzika
 • 02TSFA Termodynamika a statistická fyzika
 
 1. Newtonovy pohybové zákony, Newtonův gravitační zákon, Galileiho princip relativity

 2. Lineární harmonický oscilátor, matematické kyvadlo

 3. Zákony zachování, věty impulsové, Königova věta

 4. Keplerova úloha

 5. Postuláty STR, Lorentzovy transformace a jejich důsledky, interval, Minkowského

  prostoročas, relativistická energie a hybnost

 1. Integrální a diferenciální tvar Maxwellových rovnic ve vakuu, zákony Gaussův, Ampérův a Faradayův, vektorový a skalární potenciál, Lorentzova síla

 2. Coulombův zákon, intenzita elektrostatického pole, energie soustavy nábojů, elektrostatický potenciál, Biotův-Savartův zákon

 3. Multipólový rozvoj, elektrický dipól, vektor polarizace, magnetický dipól, vektor magnetizace

 4. Stojaté a postupné vlny, energie vlnění a hustota toku energie na struně, vlnová rovnice, rovnice sférické a rovinné vlny

 5. Disperzní vztah, vlnový balík a Fourierova transformace, grupová a fázová rychlost

 6. Rovinná elektromagnetická vlna, hustota energie, Poyntingův vektor, intenzita

 7. Polarizace, interference a difrakce

 8. Záření absolutně černého tělesa, Planckova hypotéza, fotoefekt, de Broglieho hypotéza

 9. Principy termodynamiky, Maxwellovy vztahy a termodynamické potenciály, entropie

 10. Nejpravděpodobnější rozdělení, Maxwellovo rozdělení rychlostí, ekvipartiční teorém

 11. Kanonický a grandkanonický soubor, partiční suma a její význam