(2018) Aplikace polovodičových detektorů záření ve fúzních experimentech

Osnova / Outline:

Práce se týká vývoje nové diagnostické metody ubíhajících elektronů (Runaway Electrons) na tokamacích GOLEM a COMPASS, za použití segmentovaných polovodičových detektorů. Ubíhající elektrony jsou často důsledkem disrupcí, na velkých zařízeních mohou poškodit komponenty vakuové komory a proto je nutné detailně porozumět mechanismům jejich vzniku a propagaci. Segmentované polovodičové detektory poskytují jak časovou a prostorovou, tak i energetickou informaci o nalétávajících částicích a proto mohou být využity jako zdroj nových a potenciálně důležitých informací pro modelování a mitigaci jejich následků.

V rámci řešení se student(ka) seznámí s problematikou křemíkových detektorů záření s důrazem na testování detekčních vlastností a vývoj aparatury. Práce bude sestávat z rešerše dané problematiky a vlastní práce s měřeními a analýzou získaných dat.

Literatura / reference:

[-]

Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Michal Marčišovský, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: Fyzikální ústav Akademie věd ČR
Email vedoucího / Supervisor email: michal.marcisovsky@fjfi.cvut.cz
Datum zadání / Date of creation: 5.9.2018
Výzkumná skupina: Nedefinovaná skupina