(2018) Vývoj analytického nástroje pro diagnostiku laserem urychlených iontů

Název anglicky / Title English: Development of an analysis tool for the diagnostics of laser-driven ions
Osnova / Outline:

Thomsonova parabola (TP) je hlavním diagnostickým nástrojem pro laserem urychlené ionty, velice důležitým pro zamýšlené aplikace této nekonvenční techniky urychlování iontových svazků. Cílem této práce bude vývoj analytického nástroje v Matlabu (případně v jiném vhodném prostředí) vycházejíce z matematického modelu dostupného v literatuře [1]. Vyvinutý program by měl umět načíst získané spektrogramy a automaticky v nich detekovat stopy jednotlivých druhů urychlených iontů a následně získávat jejich energetické spektrum. Kód by měl rovněž být schopen analyzovat přesnost měření Thomsonovou parabolou (možnost rozlišení energií a oddělení jednotlivých druhů iontů) a doporučit nastavení elektrického a magnetického pole v TP pro zlepšení přesnosti měření.

Vedoucí práce: Francesco Schillaci, MSc. (FZÚ AV ČR, ELI-Beamlines), francesco.schillaci@eli-beams.eu

Konzultant: Ing. Jan Pšikal, Ph.D. (KFE FJFI ČVUT v Praze), jan.psikal@fjfi.cvut.cz

---------------

Thomson Parabola is the main diagnostic tool for laser-driven ions and it is of fundamental importance for the foreseen medical application of this unconventional acceleration technology. The goal of this work is the development of an analysis tool in Matlab (or any high level language) starting the mathematical model available in literature [1]. The tool shall be able to read the acquired spectrograms and automatically fit traces in order to detect ion species and energy spectrum. The code shall also be able to evaluate energy resolution and q/m resolution and give information on how set magnetic and electric field in order to improve resolution.

Supervisor: Francesco Schillaci, MSc. (Institute of Physics ASCR, ELI-Beamlines project), francesco.schillaci@eli-beams.eu

Co – supervisor: Ing. Jan Pšikal, Ph.D. (Department of Physical Electronics, FNSPE CTU in Prague), jan.psikal@fjfi.cvut.cz

Literatura / reference:

[1] Schillaci F. et al, Calibration and energy resolution study of a high dispersive power Thomson Parabola Spectrometer with monochromatic proton beams

Jméno vedoucího / Supervisor name: Francesco Schillaci, MSc.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: FZÚ AV ČR, ELI-Beamlines
Email vedoucího / Supervisor email: francesco.schillaci@eli-beams.eu
Jazyk / Language:
  • Česky / Czech
  • Anglicky / English
Výzkumná skupina: Nedefinovaná skupina