Zdroje krátkovlnného záření vytvářené intenzivním laserem

Osnova / Outline:

Interakcí intenzivního laserového impulzu s látkou vzniká plazma, na které je možno pohlížet jako na zdroj sekundárního záření a urychlených částic. V závislosti na typu interakce (hustotě terče, časovém průběhu intenzity impulzu a geometrii interakce) je možné vytvářet zdroje optimalizované pro generaci daného typu záření.Jednou z účinných metod generace monochromatického svazku krátkovlnného záření v laboratoři (desítky až stovky eV) je vytvoření tzv. rentgenového laseru, který využívá stimulované emise na přechodech mnohonásobně ionizovaných atomů. Takto vytvořené částečně koherentní rentgenové impulzy generované ve sloupci horkého plazmatu mohou dosahovat energie od µJ až po několik mJ při délce impulzu od jednotek po stovky ps.Pro dosažení ještě kratších vlnových délek lze využít nekoherentního záření vzniklého přechody mezi nejnižšími kvantovými hladinami iontů (K-alfa záření) popřípadě zářivé oscilace laserem urychlených elektronů (Comptonův rozptyl záření na elektronovém svazku nebo betatronové oscilace urychlených elektronů v plazmatu).Tyto zdroje záření mohou být díky svému vysokému jasu, krátké délce impulzu a snadné synchronizaci s dalším laserovým impulzem s výhodou použity k charakterizaci horkého hustého plazmatu (při studiu inerciální fúze) nebo pro řadu dalších aplikací od zobrazování biologických vzorků s vysokým rozlišením po užití ve fyzice pevných látek. Práce bude po dohodě se studentem zaměřena buďto na experimentální realizaci a aplikace daného zdroje záření (v laboratořích PALS, ELI nebo v zahraničí), na teoretické studium problému (s možným využitím numerických simulací), nebo na kombinaci všech těchto aktivit.Pro další informace prosím kontaktujte:Ing. Jaroslava Nejdla, Ph.D., nejdl@fzu.cz

Literatura / reference:

[]

Jméno vedoucího / Supervisor name: Ing. Jaroslav Nejdl, Ph.D.
Pracoviště vedoucího / Supervisor office: FZU, ELI Beamlines
Email vedoucího / Supervisor email: jaroslav.nejdl@eli-beams.eu
Datum zadání / Date of creation: 18.4.2019
Výzkumná skupina: Nedefinovaná skupina