web JCF

web MF 2

web FPTF

web QT 2

Alternativne metody mereni hmotnosti top kvarku v experimentu ATLAS na urychlovaci LHC

  • Vedoucí práce / Supervisor: Roman Lysák, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: Fyzikální Ústav, AV ČR
  • Kontakt / Contact: lysak@fzu.cz

Název anglicky / Title English: Alternative methods of top quark mass measurement in ATLAS experiment at LHC

Osnova / Outline: 

Hmotnost top kvarku (~172 GeV/c2) je fundamentalnym parametrom v sucasnosti platnej teorie - Standardneho Modelu. Jej hodnota ale nie je dana v ramci teorie a musi byt experimantalne zmerena. V ramci poslednych merani na LHC sa dosiahla ~0.5 GeV/c2 neurcitost v merani hmotnosti top kvarku pomocou standardnych rekonstrukcnych metod. V ramci tejto neurcitosti dominantny prispevok pochadza od systematickych neurcitosti. Preto je snaha najst alternativne metody, ktore nebudu natolko zatazene dominantnymi zdrojmi systematickych neurcitosti ako su standardne metody. Praca zahrnuje oboznamenie sa s metodami merani hmotnosti top kvarku a skumanie moznosti vyuzitia alternativnych metod. Ocakava sa vyuzitie simulovanych i realnych dat experimentu ATLAS pri energii 13 TeV ('LHC Run 2').

Literatura / reference: 

1) Frank-Peter Schilling: Top Quark Physics at the LHC: A Review of the First Two Years, Int.J.Mod.Phys. A27 (2012) 1230016, arXiv:1206.4484 2) S.Frixione and A.Mitov: Determination of the top quark mass from leptonic observables, arXiv:1407.2763 3) www stranky ATLAS experimntu, hlavne skupiny zaoberajucej sa studiom top kvarku