Vybrané problémy šíření elektromagnetického pole ve fotonických a plazmonických strukturách

  • Vedoucí práce / Supervisor: doc. Dr. Ing. I. Richter
  • Pracoviště / Workplace: Katedra fyzikální elektroniky
  • Kontakt / Contact: ivan.richter@fjfi.cvut.cz
Abstrakt

Cílem práce je rozbor problematiky interakce světla s fotonickými struktu- rami, se zaměřením na fyzikální a (kvazi)analytické pohledy, na konkrétních aplika- cích, na vybraných strukturách. Tato studie by byla významná pro mnoho aplikací.