Studium magneto-electrické nereciprocity

  • Vedoucí práce / Supervisor: Ing. Miroslav Krůs, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: ÚFP AV ČR, v. v. i.
  • Kontakt / Contact: krus@ipp.cas.cz

Elektrooptické a magnetooptické jevy takové jako Faradayův, Kerrův, Pockelsův či Cottonův-Moutonův jsou studovány více než sto let, a to jak v plynech, tak pevných látkách. Tyto studie vyústily v lepší porozumnění interakce světla s hmotou a jsou také široce využívané v aplikacích. V přítomnosti externího elektrického a magnetického pole (na vzájem kolmé) rychlost světla není nadále izotropní, když prochází optickým prostředím. To znamená, že index lomu závisí jak na polarizaci záření, tak na směru šíření. Rozvoj laserových systémů s vysokou intenzitou umožnil použít samotné laserové záření jako nelineární prostředí, v němž dochází k dvojlomu či zmíněné magneto-elektrické nereciptocitě. Navíc tyto jevy jsou závislé na použité elektrodynamické teorii, liší se totiž pro klasickou - Maxwellovskou - a alternativní teorie typu Bornova-Inferdova či Podolského-Rosenova atd. Proto je možné takto testovat Standardní model či případně hledat fyziku za ním.

Cílem práce je studium elektromagnetické nereciprocity v pevných látkách či vakuu za použití vysoce intenzívních laserů. Student/ka se seznámí se základy nelineární optiky a fyziky vysokých polí. Dále pak s experimentálními a detekčními metodami využívanými při studiu nereciprocity. Téma práce je dostatečně široké, takže v něm bude možné pokračovat i na výzkumný úkol či diplomovou práci.

Literatura:

[1] T. Heinzl et al.: On the Observation of Vacuum Birefringence, arXiv:hep-ph/0601076v1

[2] B. Pelle et al. Observation of magneto-electric non-reciprocity in molecular nitrogen gas, arXiv:1101.0712v2