Složení kosmického záření extrémně vysokých energií

  • Vedoucí práce / Supervisor: RNDr. Petr Trávníček, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  • Kontakt / Contact: petr.travnicek@fzu.cz
  • Konzultant / Consultant: Mgr. Michal Brož, Ph.D.

Abstrakt / Abstract:

Posledních pár let intenzivní práce experimentů měřících kosmické záření, jako je Observatoř Pierra Augera a projekt HiRes, přineslo nečekané a protichůdné výsledky týkající se složení kosmického záření extrémních energií. Na toto složení usuzujeme z parametrů atmosférických  spršek vyvolaných interakcí primární částice s jádrem atmosferického plynu a naše interpretace jsou tak závislé na modelových představách o jaderných interakcích. Zatímco z dat Observatoře Pierra Augera se zdá, že tomuto záření dominují středně těžká až těžká jádra, datům experimentu HiRes naopak lépe odpovídají spršky iniciované lehkými jádry (vodík, helium). Student rozebere výsledky jednotlivých experimentů, porovná je mezi sebou. V samostatné práci student vybere parametry spršek citlivé na kosmické záření a na základě simulací ukáže, do jaké míry je možné lehká a těžká jádra od sebe v datech experimentů oddělit. Na souboru parametrů citlivých na složení vyhledá algoritmus s nejlepší diskriminační schopností.

Literatura / Literature:

[1] Perkins D., Particle Astrophysics, Oxford Univ. Press, 2009, ISBN10: 0199545464/0-19-954546-4.

[2] Abbasi, R. U., Abu-Zayyad, T. et al., "Indications of Proton-Dominated Cosmic Ray Composition above 1.6 EeV", Phys. Rev. Lett. 104 (2010) 161101.

[3] Abreu P., "Measurement of the Depth of Maximum of Extensive Air Showers above 10^18 eV", Phys. Rev. Lett. 104 (2010) 091101.