(2021) Plazmová optika pro ultraintenzivní lasery, speciální terče a struktury

  • Vedoucí práce / Supervisor: doc. Ing. Ondřej Klimo, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: FJFI
  • Kontakt / Contact: ondrej.klimo@fjfi.cvut.cz
Osnova / Outline: 

Abstrakt: Přes obrovský potenciál, který nabízí výzkum hmoty při vysoké intenzitě laserového
záření, je maximální dosažitelná intenzita současných laserů omezena hranicí pro poškození
drahé zaostřující optiky. Rovněž další zařízení, která by umožnila ovlivnit časový a prostorový
profil laserového svazku, jeho spektrum nebo i například úhlový moment jsou do značné míry
omezeny vysokou intenzitou záření. Optika založená na použití plazmatu nabízí cestu, jak
posunout tuto bariéru téměř o jeden řád a zachovat kompaktnost celého optického systému,
neboť plazma je schopno snést mnohem vyšší intenzity záření. V tomto výzkumu budeme
pracovat s různými optickými prvky založenými na použití plazmatu – např. štěrbiny, čočka,
zaostřující zrcadlo s různým reliéfem, pěna atd. Výzkum bude probíhat pomocí výpočetně
náročných částicových simulací na výkonných výpočetních clusterech s použitím Particle-in-
Cell kódů EPOCH nebo Smilei. Tento výzkum se týká i současných a budoucích experimentů
na laserových zařízeních v ČR i v zahraničí a výzkum probíhá ve spolupráci s ELI Beamlines.
Téma je velmi perspektivní o čemž svědčí množství významných a zajímavých publikací z
posledních let, např. [1-4].

klimo2

Literatura / reference: 

[1] https://doi.org/10.1063/5.0038023
[2] https://doi.org/10.1038/nphoton.2012.284
[3] https://doi.org/10.1063/PT.3.4234
[4] https://doi.org/10.1038/srep23256