Fluorescence buzená dvoufotonovou absorpcí korelovaných párů fotonů

  • Vedoucí práce / Supervisor: Ing. M. Dvořák, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: Katedra fyzikální elektroniky
  • Kontakt / Contact: miroslav.dvorak@fjfi.cvut.cz

Vedoucí práce: Ing. M. Dvořák, Ph.D.

Konzultant(i): RNDr. M. Michl, Ph.D.

Abstrakt

Využití neklasických stavů světla pro excitaci v technikách kvantové spektroskopie přináší možnost měření s mnohem lepším poměrem signál/šum. Nedávné práce pak ukazují, že je možné detekovat fluorescenci buzenou absorpcí korelovaných/entanglovaných párů fotonů s intenzitou čerpacího signálu až o deset řádů nižší než v případě klasického dvoufotonového čerpání. Seznamte se se současným stavem problematiky a s potenciálními látkami, u kterých by popisovaný jev mohl být pozorován. Navrhněte experimentální uspořádaní pro detekci fluorescence buzené dvoufotonovou absorpcí korelovaných párů fotonů.