Analýza dat čerenkovských dalakohledů SST-1M

  • Vedoucí práce / Supervisor: Ing. Mgr. Jakub Juryšek, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  • Kontakt / Contact: jurysek@fzu.cz
  • Konzultant / Consultant: Mgr. Michal Brož, Ph.D.
  • Title English: Analysis of data from the SST-1M cherenkov telescopes

 

Abstrakt

Zemská atmosféra je pro kosmické gama fotony vysokých energií neprůhledná. Tyto fotony interagují s jádry atomů v atmosféře a vytváří spršky sekundárních částic vyzařující tzv. čerenkovské záření, které můžeme detekovat pozemními dalekohledy. Dalekohled SST-1M byl vyvinut jako prototyp malého dalekohledu pro budoucí observatoř Čerenkov Telescope Array, a je citlivý na čerenkovské záření spršek indukovaných v atmosféře primárními gama fotony o energiích větších než 3 TeV. Fyzikální a Astronomický Ústav AV ČR ve spolupráci se zahraničními institucemi v současné době uvádí do provozu dvojici těchto dalekohledů na observatoři v Ondřejově. Stereoskopická pozorování spršek umožní rekonstruovat vlastnosti primárních gama fotonů s mnohem větší přesností, než pokud by každý ze dvojice dalekohledů pracoval samostatně. Diplomová práce se bude zabývat vývojem metod stereoskopické rekonstrukce spršek a povede ke stanovení citlivosti, a úhlového a energetického rozlišení dvojice dalekohledů. 

Velké zorné pole dalekohledů umožní pozorovat rozlehlé zdroje záření gama v naší Galaxii, mezi které patří také nová třída objektů, tzv. TeV hala. Tyto objekty vznikají volným šířením rychlých elektronů a pozitronů unikajících z centrálního pulzaru potom, co díky své velké rychlosti opustí mlhovinu pulsarového větru. Díky tomu mohou TeV hala sloužit jako unikátní laboratoře pro nezávislé stanovení hodnot difuzního koeficientu v modelech šíření relativistických částic v prostředí naší Galaxie. Dalším cílem práce bude zhodnocení perspektivy dalekohledů SST-1M pro detekci a morfologické studie těchto objektů.

Abstract

The Earth's atmosphere is not transparent for cosmic gamma-ray photons of very high energies. These photons interact with atomic nuclei in the atmosphere and produce showers of secondary particles emitting the so-called Cherenkov radiation, which can be detected with ground-based Cherenkov telescopes. SST-1M was developed as a prototype of a Small-Sized Telescope for the Cherenkov Telescope Array, designed for observations of the gamma-ray induced atmospheric showers of energies above 3 TeV. Institute of Physics and Astronomical Institute of AS CR in collaboration with foreign institutes currently operates a pair of these telescopes at the Ondrejov Observatory. Stereoscopic observation of the atmospheric showers will allow for a reconstruction of the physical properties of the primary gamma-ray photons with much better precision than if the telescopes were operated independently. The thesis will investigate stereoscopic reconstruction, aiming at the determination of sensitivity, and angular and energy resolution of the telescope pair.

Large Field-Of-View of the SST-1M telescopes allows observing extended galactic gamma-ray sources, such as the relatively recently established class of the so-called TeV halo objects. In TeV halos, the high-energy gamma-ray emission is due to Inverse Compton scattering of relativistic electrons accelerated by a pulsar, freely escaping into the interstellar medium (ISM) after the pulsar leaves the Pulsar Wind Nebula. Observations of the TeV halos can be therefore used as a unique probe of the propagation of relativistic particles in the ISM. The thesis will aim to characterize the performance of the SST-1M telescopes for the detection and morphological studies of these objects.

Literatura / Reference:

[1] (Jurysek et al 2019) https://arxiv.org/pdf/1907.08061.pdf

[2] (Bose et al 2022) https://arxiv.org/pdf/2201.06789.pdf

[3] (Caraveo 2020) https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s40766-020-00006-3.pdf

[4] (Lopez-Coto et al 2021) https://arxiv.org/pdf/2202.06899.pdf