• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
 • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
 • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
 • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
 • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Vakuová fyzika a technika

Zveřejněno: neděle 6. duben 2014 Napsal Administrator

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám bakalářského studia

Obor: Fyzika a technika termojaderné fúze

Předmět: Vakuová fyzika a technika

Literatura:

 

Předměty, vztahující se k okruhům:

 • 12VAK - Vakuová fyzika a technika

 

  Okruhy otázek:

 1. Maxwellovo rychlostní rozdělení. Pravděpodobná rychlost, střední rychlost, efektivní rychlost. Hustota toku molekul. Střední volná dráha - definice; řád. velikost pro plyny o tlaku 1Pa při 20°C.

 2. Proudění plynu – viskózní, molekulární. Termomolekulární proudění (tepelná efuse). Jaké jsou rovnovážné tlaky p1 a p2 a hustoty plynu n1 a n2 ve dvou nádobách o různých teplotách T1 a T2, spojených přes tenkou clonu.

 3. Desorpce z povrchu pevné látky –závislost na teplotě. Odplyňování.

 4. Vodivost vak. potrubí. Definice, paralelní potrubí, sériové potrubí. Vodivost otvoru v tenké stěně při molekulárním proudění.   Obecně; odhad pro vzduch při norm. podmínkách. (11,6 l/s.cm2)

 5. Co je Clausingův koeficient.

 6. Čerpací proces - konst. čerp. rychlost S a proud natékání q, konst. objem. Najít p = f(t).   Odtud stanovení čerp. rychlosti S. Vývěva o čerp. rychlosti S čerpá aparaturu přes potrubí o vodivosti C. Jaká je efektivní čerpací rychlost Sef této sestavy.

 7. Vývěvy – transportní: vytlačovací, kinetické; sorpční. Princip funkce difusní vývěvy. (Zpětné proudění olej. par. - jak zabránit). Princip funkce turbomolekulární vývěvy. (Závislost kompresního poměru na druhu plynu.) Princip kryogenní vývěvy. ( Hlavní výhoda kryovývěvy.) Princip kryosorpční (zeolitové) vývěvy. (Čerpá všechny plyny?) Princip sublimační vývěvy. (Co nečerpá sublimační vývěva?) Princip iontosorpční vývěvy (titanové rozprašovací vývěvy. Diodová / triodová iontosorpční vývěva).

 8. McLeodův kompresní vakuometr - princip, teorie. Tepelné vakuometry - odporové (Pirani), termočlánkové. Princip. Ionizační triodový vakuometr (Bayard-Alpertův). Princip. Výbojový (Penningův) vakuometr. Závisí údaj tepelného / ionizačního vakuometru na druhu plynu? Proč?

 9. Principiální schema hmotnostního spektrometru.

 10. Hledání netěsností - různé metody.