• Katedra fyziky nabízí studium v oborech: matematická fyzika, experimentální jaderná a částicová fyzika, fyzika a technika termojaderné fúze a fyzikální technika.
 • V rámci matematické fyziky jedna z nejúspěšnějších skupin se zabývá i náhodnými kvantovými procházkami.
 • Katedra fyziky se také účastní velkých mezinárodních experimentů jako jsou ATLAS, ALICE a Aegis v CERN nebo STAR v BNL.
 • Na katedře působí odborníci a studenti, kteří se zabývají i teoretickou částicovou a jadernou fyzikou.
 • Jedním z významných pracovišť je i tokamak Golem, na kterém se studuje fyzika plazmatu.

Elektrodynamika

Zveřejněno: neděle 6. duben 2014 Napsal Administrator

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám bakalářského studia

Obor: Fyzika a technika termojaderné fúze

Předmět: Elektrodynamika

Literatura:

 

Předměty, vztahující se k okruhům:

 • 12ZELD - Základy elektrodynamiky

 

  Okruhy otázek:

 1. Makroskopické Maxwellovy rovnice, jejich odvození z rovnic mikroskopických, materiálové vztahy.

 2. Speciální teorie relativity aplikovaná na teorii elektromagnetického pole, transformační vztahy pro vektory polí, invarianty polí

 3. Koncept rovinných monochromatických elektromagnetických vln a jejich šíření v homogenních izotropních prostředích (vlnová rovnice, Helmholtzova rovnice, disperzní vztah pro tato prostředí)

 4. Polarizace rovinných elektromagnetických vln, součinitel polarizace, Stockesovy parametry, koherenční matice, Poincarého koule

 5. Poyntingův vektor, tok energie a zákony zachování v izotropních a anizotropních prostředích

 6. Pojem časové disperze při šíření elektromagnetických vln, její důsledky a možné aplikace

 7. Šíření rovinných elektromagnetických vln v homogenních anizotropních prostředích: jednoosé krystaly, plasma a ferity v magnetickém poli, algoritmus pro získání disperzního vztahu pro tato prostředí

 8. Šíření elektromagnetických vln ve slabě nehomogenních prostředích, rovnice eikonálu, přenosu amplitudy a paprsková rovnice

 9. Skalární teorie difrakce - Kirchhoffův integrál, Greenova funkce, alternativní Greenovy funkce

 10. Přibližné metody výpočtu difrakčního pole, Fresnelovy zóny, Fresnelova difrakce, Fraunhofferova difrakce, metoda úhlového spektra